54.227.97.219

Observations: Weather station

No data for Synop station Waingapu-Mau-Hau (973400) available!


Weather station in the area

Waingapu/Mau Hau (METAR WRRW)
Waingapu/Mau Hau (METAR WRRW)
Waingapu/Mau Hau (METAR WRRW)Similar station names

Weatherstation Waingapu-Mau-Hau (METAR WRRW)