44.192.26.60

Observations: Weather station

No data for Synop station Bonn-Hangelar (105050) available!


Weather station in the area

Aachen (SYNOP 105010)
Zuid-Limburg/Bee (METAR EHBK)
Aachen/Merzbruck (METAR ETBA)
Geilenkirchen (METAR ETNG)
Brunsumm (METAR KQKQ)
Oost Maarland (SYNOP 063790)
Maastricht (SYNOP 063800)
Botrange (SYNOP 064950)
Geilenkirchen (SYNOP 105000)
Aachen/Merzbrueck (SYNOP 105030)
Eifel (SYNOP 105040)Similar station names

Weatherstation Bonnard (METAR IATA_WKD)
Weatherstation Bonnard (METAR CWKD)
Weatherstation Bonnard (SYNOP 713830)